Dong Liang Store, Shanghai, China

Liao Dan/Machas, 2012